Skatt og avgift

Lofotrevisjon kan bistå sine klienter i alle former for skatte - og avgiftsspørsmål. Dette omfatter blant annet i bistand i utarbeidelse av ligningsoppgaver, bistand ved bokettersyn, klagesaker og annen korrespondanse med skattemyndighetene, skattefri omdanning av virksomhet og valg av riktig selskapstype, fusjon og fisjon, generasjonsskifte og arveavgiftsmessige spørsmål.

Utarbeidelse av ligningsoppgavene


Som revisor har vi lang erfaring med utarbeidelse og kvalitetssikring av ligningsoppgaver.

Det er bare som selskapets valgte revisor at vi kan attestere på ligningsoppgavene ved innsendelsen til ligningsmyndighetene.

Når selskapet ikke har valgt revisor vil ligningsoppgavene bli innsendt uten revisors attestasjon. Der vi likevel bistår med utarbeidelsen av ligningsoppgavene vil dette være et signal til ligningsmyndighetene om at ligningsoppgavene er kvalitetssikret.

Revisor vil heller ikke ved forenklet revisorkontroll attestere på selskapets ligningsoppgaver, men ligningsmyndighetene vil kunne innhente oversikt over hvilke selskaper som har valgt å foreta en forenklet revisorkontroll av årsregnskapet. Forenklet revisorkontroll vil derfor også være et kvalitetsstempel overfor ligningsmyndighetene.