Våre tjenester

Vi utfører tjenester innenfor revisjon, skatt og avgift og rådgivning.


Revisjon

Vår kjernekompetanse er revisjon og vårt hovedmål som revisor er å fungere som en god støttespiller for våre kunder og styrke grunnlaget for riktige beslutninger. En forutsetning for vårt arbeid er å kjenne og forstå våre kunder og deres utfordringer og på dette grunnlag utføre en så effektiv revisjon som mulig. Vi gjennomgår regnskapet slik at rapporter til interne og eksterne brukere gir et korrekt bilde av kundens virksomhet. Vi ser på interne rutiner og prosesser, identifiserer risikoer og kontrollerer at formelle regler følges. På denne måten kvalitetssikrer vi den informasjonen som benyttes som beslutningsgrunnlag for brukere av årsrapporten og er et viktig bidrag til et sunt næringsliv.


Våre tjenester innenfor revisjon og bekreftelser er:

 • Revisjon av årsregnskap og årsberetning
 • Begrenset revisjon av delårsregnskap
 • Revisjon med andre formål enn årsregnskaper
 • Attestasjon/Avtalte kontrollhandlinger


Vi bistår også i forbindelse med utarbeidelse av årsregnskap og ligningsdokumenter.


Skatt, avgift og annen rådgivning

Vi har kompetanse innen skatt og avgiftsområdet og bistår blant annet i forbindelse med

 • Nyetablering og stiftelse av selskaper
 • Omdanning til aksjeselskap
 • Fusjon og fisjon
 • Generasjonsskifte
 • Lønn, innberetning og arbeidsgiveravgift
 • Merverdiavgift
 • Skattespørsmål og klagesaker

Ta kontakt om du er interessert i våre tjenester:

Se vår personvernerklæring

her